สินค้าและบริการ


ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเยี่ยม ประกอบกับความใส่ใจในการพัฒนา การปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแนชเชอรัลโกลด์เทรดดิ้ง เปิดให้บริการการลงทุนซื้อขายในรูปแบบ Real Time โดยลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ที่ทำการบริษัท หรือสั่งผ่านทางโทรศัพท์ และซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

автошины

ประเภทสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. ทองคำแท่ง 99.99% น้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อแท่ง นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลกที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล LBMA( London Bullion Market Association ) 2. ทองคำแท่ง 96.5% ขั้นต่ำน้ำหนัก 5 บาท

เวลาทำการซื้อขาย

1. ตั้งแต่จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. 2. การวางคำสั่งซื้อขายแบบ Over Night ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 น. – 17.00 น.

ขั้นตอนการซื้อขาย

1. เปิดบัญชีซื้อขาย ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการบริษัทในวันและเวลาทำการ หรือสามารถ download จาก website ของบริษัทฯ โดยใช้เอกสารประกอบดังนี้ – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

กรณีเป็นนิติบุคคล หรือร้านทอง

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 – แบบแจ้งการประกอบกิจการค้าทอง ภ.พ.01.3 (กรณีร้านทอง) ** ลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ
2. การวางเงินหลักประกันและเงื่อนไขการทำธุรกรรม ลูกค้าสามารถวางหลักประกันเป็นเงินสด / โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท 2.1 ทองคำแท่ง 99.99% กำหนดการวางหลักประกัน 100,000 บาทต่อ 2 กิโลกรัม 2.2 ทองคำแท่ง 96.5% กำหนดการวางหลักประกัน 100,000 บาทต่อ 120 บาททอง *** ลูกค้าวางหลักประกันแล้วสามารถทำการซื้อขายได้หลังจากได้รับการยืนยันจากบริษัท *** กรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันแล้วจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการซื้อขายโดยส่งสำเนาหลักฐานมาที่

โทรสาร : 02-221-1957 หรือ Email : info@naturalgold.co.th

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิ้ง ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ หัวเม็ด ออมทรัพย์ 050-2-24063-5
ธนาคารกรุงเทพ สามยอด ออมทรัพย์ 150-0-77426-8
ธนาคารกรุงไทย สามยอด ออมทรัพย์ 022-0-26745-7
ธนาคารกสิกรไทย วังบูรพา ออมทรัพย์ 044-2-66366-1

3. ส่งคำสั่งซื้อ/ขาย ผ่านช่องทางการซื้อขาย ดังนี้ 3.1 ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ได้ที่เบอร์ 02 – 221 -1899 15 คู่สาย ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายผ่านเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ประเภทสินค้า ประเภทคำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย จำนวน และราคา หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการทวนคำสั่งซื้อ/ขายเพื่อทำการบันทึก 3.2 ซื้อขายผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ลูกค้าจะได้รับรหัสผ่าน(Password) และรหัสการซื้อ/ขาย(Pin) หลังจากการเปิดบัญชีและวางหลักประกันในวันทำการถัดไป เพื่อทำการซื้อ/ขายด้วยตัวเองผ่านระบบ Online โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ/ขายหรือตั้งราคาที่ต้องการด้วยตนเอง ได้ตลอด 24 ชม.
4. การชำระสินค้า 4.1 กรณีซื้อทอง ลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 2 วันทำการหรือ T+2 หลังจากวันที่ทำรายการซื้อ 4.2 กรณีที่ขายทอง ลูกค้าต้องส่งมอบสินค้าภายใน 2 วันทำการหรือ T+2 หลังจากวันที่ทำรายการขาย 4.3 กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระสินค้า หรือส่งมอบทองคำ เกิน 2 วัน ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 3 % ของมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่วันผิดนัดจนถึงวันชำระเสร็จสิ้น
5. การรับส่งสินค้า 5.1 ลูกค้าสามารถมารับ/ส่งสินค้าได้ด้วยตัวเอง ที่สำนักงาน หจก.แนชเชอรัลโกลด์เทรดดิ้ง 5.2 ลูกค้าสามารถนัดรับ-ส่งสินค้าตามสถานที่ ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ โดยต้องแจ้งความประสงค์ในการรับ-ส่งสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนเวลา 16.00 น. 5.3 ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯจะออกหลักฐานการรับฝากทองคำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ